VEREJNÉ OSVETLENIE

Starostlivosť o pohľadávky sa z veľkej časti presúva na našu spoločnosť, ktorá zabezpečí ich správu, inkaso a samotný monitoring.

Dôraz na správnosť dokumentácie znižuje riziko právnych sporov a sprehľadňuje obchodné vzťahy.

Faktoring a Forfaiting

Faktoring v skratke je :

Čo je forfaiting:

Výhody faktoringu :

Výhody pre osobu, ktorá predáva pohľadávku:

✓ moderná forma obchodného financovania

✓ odkup krátkodobých pohľadávok pred lehotou splatnosti

✓ financovanie a management pohľadávok

✓ Forfaiting je nákup v budúcnosti splatných účtovných a/alebo
    zmenkových pohľadávok so zrieknutím sa spätného postihu
    v prípade, ak dlžník nezaplatí.

✓ Podkladom forfaitingu z právneho hľadiska je kúpna zmluva/
    kontrakt medzi exportérom ako predávajúcim pohľadávky
    a bankou ako kupujúcim pohľadávky (forfaitér).

✓ promptné poskytnutie finančných zdrojov

✓ pomôže preklenúť dlhšie splatnosti

✓ umožní podnikateľskému subjektu zvýšiť obrat

✓ zlepší platobnú schopnosť

✓ zlepšujú sa finančné ukazovatele firmy, najmä likvidity

✓ získanie likvidných finančných prostriedkov (výplata oprávnenému

    sa realizuje po predložení dohodnutých dokumentov),

✓ prenesenie politických a komerčných rizík na forfaitera

✓ odkúpenie pohľadávky bez spätného postihu,

✓ operatívna forma financovania.

© 2015 Lecturing s.r.o.