VEREJNÉ OSVETLENIE

Verejným obstarávaním sa rozumie proces výberu zmluvného partnera na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Verejné obstarávanie sa na Slovensku riadi zákonom o verejnom obstarávaní Č. 25/2006 Z. Z. s účinnosťou od 1.2.2006, ktorý je plne v súlade so smernicami EU Č. 17/2004/ES A 18/2004/ES.

 

Verejný obstarávateľ a ďalšie subjekty povinné verejne obstarávať s cieľom zabezpečiť to, aby sa verejné finančné prostriedky využívali čo najefektívnejšie.

Povinnosť verejne obstarávať majú aj subjekty, ktorým verejný obstarávateľ  poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo na poskytnutie služieb.

Zákon o verejnom obstarávaní definuje dve skupiny orgánov a organizácií, ktoré sú povinné postupovať pri obstarávaní podľa tohto zákona: verejných obstarávateľov (orgány štátnej správy, obcí a VÚC a nimi riadené organizácie, vykonávajúce činnosti vo verejnom záujmu) a obstarávateľov ( organizácie).

Zabezpečujeme pomoc pri:

✓ príprave súťažných podkladov zo strany obstarávateľa

✓ vypracovaní oznámení o zámere, o zúčastnení a ocenení

✓ kontrole spôsobilosti uchádzačov

✓ príprave ponúk prevádzkovateľom

✓ implementácii zmlúv o verejnom obstarávaní

✓ právne poradenstvo a pomoc v rámci postupov verejného obstarávania pre zadanie

    zákaziek v rôznych oblastiach

✓ s poradenstvom v súlade so slovenskou a európskou legislatívou

Verejné obstarávanie

© 2015 Lecturing s.r.o.