VEREJNÉ OSVETLENIE

Až 14,7 miliárd eur

 

Taká je výška finančných prostriedkov, ktoré možno čerpať zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v programovom období 2014-2020.

 

Lecturing, s.r.o. pre Vás sprostredkuje celý projektový cyklus alebo jeho časti podľa Vašich potrieb. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov je kvalitne vypracovaný projekt, ktorý nielen že spĺňa formálne náležitosti,
ale odráža aj Vašu aktuálnu situáciu a potreby na trhu, či v regióne.

 

Na základe Vašich požiadaviek a našich skúseností Vám vypracujeme

grantovú žiadosť, urobíme finančnú analýzu projektu, pomôžeme

realizovať samotný projekt aj spätne zhodnotiť jeho efektivitu.

 

Samotnú žiadosť o grant pripravíme aj s povinnými prílohami ako opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza. Výstupom našej práce je kompletná žiadosť pripravená na odovzdanie a posúdenie.

Grantové poradenstvo

© 2015 Lecturing s.r.o.